EN | MK | ES | BG

Вести

Вести

[Back]


Третиот транснационален проектен состанок од проектот ПРЕДИКТ се одржа на 10 мај 2022 година, во Малага, Шпанија.

2022-05-16

Третиот Транснационален состанок на проектот беше реализиран во просториите на ИТ решенија за сите во Малага, Шпанија, на 10 мај 2022 година.

ПРЕДИКТ е проект финансиран од ЕУ кој има за цел да го поттикне инклузивниот пристап на децата, младите и лицата со попреченост во превенцијата од ризици од катастрофи. И инкорпорирање на знаењата за ризиците од катастрофи во формалното и неформалното образование преку создавање нов пристап за обука со користење на отворени образовни платформи (ООП) и гејмификација.

На состанокот присуствуваа претставници на петте институции од три земји (Северна Македонија, Бугарија и Шпанија) кои го сочинуваат конзорциумот.
Главните цели на состанокот на транснационалниот проектен состанок беа да се резимираат и сумираат сите активности развиени за време на имплементацијата на проектот:
Резиме на активностите на Интелектуалните трудови (ИТ):
Да се создаде методолошка рамка за инклузивна обука на деца, млади и лица со попреченост.
Развој и имплементација на иновативна и достапна платформа за ООП.
Креирање на мобилна апликација
Создавање игри (Gamification)
Резиме на двата мултипликативни настани со планирање на реализацијата на третиот мултипликативен настан што треба да се одржи.
Преглед на активностите одржани за време на C1 активност (обука на обучувачи)
Управување со проектот и имплементација, финансиски и административни задачи. Дискусија за финалниот извештај и придружните документи што треба да се достават (финансиски извештај, менаџмент, наративен извештај, извештај за дисеминација).
Преглед и евалуација на целокупната имплементација на Проектот, квалитетот на резултатите, резултатите, комуникацијата и соработката меѓу партнерите.
Влијание на проектот, нови идеи и понатамошна соработка помеѓу партнерите.
Состанокот се одржа во текот на целиот ден, а се разговараше за сите теми од дневниот ред.
Сите членови на конзорциумот беа воодушевени од евалуацијата и целите постигнати со Проектот.

Повеќе информации