EN | MK | ES | BG

Проект

Проект

Катастрофите се разликуваат по природа и големина, па затоа треба да се зачуваат знаењата, искуствата и научените лекции од претходните катастрофи, и потоа да се промовира култура на превенција од ризик од катастрофи во рамките на една заедница. Образованието за катастрофи треба да биде дел од културното наследство на секоја личност и развојот на соодветно знаење, вредности, ставови и навики треба да се поттикне уште од раното детство и да биде инклузивно.

Образованието, јавната свест и обуката се камен темелник во приодите насочени кон намалување на ранливоста од природни опасности. Фундаментално е да се вклучат ранливи социјални групи како што се деца, млади и лица со посебни потреби во секоја фаза на управување со ризик од катастрофи и да се изгради посилна заедница. Многу често овие групи се запоставени или не им се пружа неопходното и потребно внимание . Исто така, клучно е да се одржи мотивацијата кај сите лица во секоја земја, од граѓанските општества до владите, од локалните организации до меѓународните организации, високообразовните институции, приватниот сектор и организациите и државните училишта за вклучување на лицата со попреченост.

Ако правните регулативи за управување со ризици од катастрофи (Disaster Risk Management DRM), вежби, обуки, активности за подигнување на свеста не се инклузивни, тогаш 10-12% од погодената популација не може да биде подготвена за катастрофи, ниту пак да добијат итна помош откако ќе се случи катастрофа. Активностите за реакција и спасување при катастрофи бараат многу пари (6-7 евра се заштедуваат при одговор на катастрофа при инвестирање на едно евро во превенцијата, според ДГ ЕХО).

Употребата на нови технологии го зголемува квалитетот на спречувањето на ризик од катастрофи. Во новата ера на информатичката технологија (ИТ) развојот на технологијата за виртуелна реалност (АР) игра важна улога кога станува збор за обука за реагирање при катастрофи и кога се справува со управувањето со ризикот од катастрофи, особено во подигнување на свеста за ризик од катастрофи. Во дигиталната област, OER, содржината со користење на видео игри е клучот за стекнување знаење за управување со ризик од катастрофи за учениците (вклучително и оние со попреченост).

Исто така, заклучено е дека катастрофите последователно имаат огромно емоционално влијание. Свеста за ризик може да биде поефективна, доколку не се гледа само како технички / практичен настан, туку повеќе како потенцијален и многу силен емоционален животен настан. Во денешниот свет, лесно достапно и популарно правење кратки филмови се користи како алатка за адресирање на овој емотивен дел од подигнување на свеста за катастрофи. Овој проект придонесува за имплементација на Конвенцијата на Обединетите нации за правата на лицата со попреченост, Конвенцијата на ООН за правата на детето, Рамката на СЕНДАИ за намалување на ризикот од катастрофи (СЕНДАИ рамка) и Агендата за одржлив развој на 2030 година која се однесува на меѓународни стимулации на меѓународно ниво.

Основна цел за овој проект ќе биде: Зајакнување на инклузивниот пристап и недискриминаторско учество на деца, млади и лица со попреченост во превенција на ризици од катастрофи и инкорпорирање на знаење за ризик од катастрофи во формално и неформално образование преку создавање нов пристап во обука на деца, млади и лица со посебни потреби, користејќи ОЕР и видео игри. Подобрување на меѓу секторското намалување на ризикот од катастрофи за деца, млади и лица со посебни потреби со сеопфатен пристап од страна на релевантни институции, воспоставување врски помеѓу високообразовните институции, училиштата, локалните власти.