EN | MK | ES | BG

Проект

Проект

Бедствията се различават по характер и мащаб и в европейската общност има нужда от събиране на знания, опит от предишни бедствия, извлечени поуки и насърчаване на културата за предотвратяване на риска от бедствия. Образованието за бедствия трябва да бъде част от културното наследство на всеки индивид и развитието на подходящи знания, ценности, нагласи и навици трябва да се насърчава от ранна детска възраст и да бъде приобщаващо.

Образованието, обществената осведоменост и обучението са основата за подходите, насочени към намаляване на уязвимостта към природните опасности. Важно е да се включват уязвимите социални групи като деца, младежи и хора с увреждания във всеки етап от управлението на риска от бедствия и да се изгради по-голяма устойчивост на общността. Много често тези групи са пренебрегвани или не се осигурява необходимото внимание. Също така е изключително важно да се поддържа устойчив тласък между всички участници във всяка страна, от гражданските общества до правителствата, от местните организации до международните организации, от частния сектор до публичните организации, както и публични органи – висши учебни институции, училища, работещи с хора с увреждания.

Ако в законодателството при управление на риска от бедствия, тренировките, обученията, дейностите за повишаване на осведомеността не са включени горните групи, тогава 10-12% от засегнатото население може да бъде нито подготвено за бедствие, нито да получи спешни услуги по време на и след бедствие. Дейностите за реагиране при бедствия и спасителни операции изискват много финансови средства (6-7 евро се спестяват за реагиране при инвестиране на 1 евро за превенция, според ГД „Хуманитарна организация на ЕС“).

Използването на нови технологии повишава качеството на предотвратяване на риска от бедствия. В новата ера на информационните технологии (ИТ) развитието на технологията играе важна роля, когато става въпрос за обучение за реагиране при бедствия и за справяне с управлението на риска от бедствия, по-специално при повишаване на осведомеността за риска от бедствия. В дигиталната област, отвореният обучителен ресурс, съдържащ се и в игри е ключът за придобиване на знания за управление на риска от бедствия за ученици (включително тези с увреждания).

Доказано е също, че бедствията впоследствие имат огромно емоционално въздействие. Осъзнаването на риска може да бъде по-ефективно, ако не се разглежда само като техническо или практическо събитие, а повече като потенциално и много силно емоционално събитие в живота. В днешния свят леснодостъпният и популярен късометражен филм се използва като инструмент за справяне с тази емоционална част от повишаване на осведомеността при бедствия. Този проект допринася за прилагането на Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на хората с увреждания, Конвенцията на ООН за правата на детето, Рамката от Сендай за намаляване на риска от бедствия и Програмата за устойчиво развитие до 2030 г., посветена на международните стимули на международно ниво.

Главната цел на този проект ще бъде: Осигуряване на приобщаващ достъп и недискриминационно участие на деца, младежи и хора с увреждания в предотвратяване на риска от бедствия и включване на знания за риска от бедствия във формалното и неформалното образование, чрез създаване на нов подход в обучението на деца, младежи и хора с увреждания, използвайки отворени обучителни ресурси и проектирането им в игри. Подобряване на междусекторното намаляване на риска от бедствия за деца, младежи и хора с увреждания с всеобхватен подход от съответните институции, осъществяване на връзки между висши учебни институции, училища, местни власти.