EN | MK | ES | BG

OER платформа

OER платформа


Курсеви

Како да реагираме во случај на земјотрес

Овој курс ќе ги воведе децата, младите лица и лицата со попреченост во содржините поврзани со земјотреси, подготвеност за земјотреси, протоколи за безбедност при земјотреси, протоколи за деца и протоколи за лица со попреченост. Оваа содржина ќе го објасни најбезбедниот начин за реагирање пред, во текот и после земјотресите.


...

Одете на курсот
Какодареагирате во случај на пожари

Оваа лекција се однесува на соодветна реакција во случај на пожар и самозаштита во случај на пожар. Одделно ќе разговараме за самозаштита во домот, ќе ги објасниме постапкитекон кои треба да се придржува лицето во случај кога може и во случај кога не може да го напушти домот.Одете на курсот
Како да реагираме во случај на поплава

Лекцијата се однесува на соодветна реакција во случај на поплава и на самозаштита во ваква ситуација. Одделно ќе дискутираме за самозаштита во домот и ќе ги објасниме инструкциите кои треба да ги следи лицето во случај кога може да го напушти домот, како и вослучај кога не е во можност да го напушти домот. Исто така, ќе дискутираме за самозаштитата на училиште и посебно...

Одете на курсот
Како да реагираме во случај на земјотрес (за деца)

Овој курс ќе ги воведе децата, младите лица и лицата со попреченост во содржините поврзани со земјотреси, подготвеност за земјотреси, протоколи за безбедност при земјотреси, протоколи за деца и протоколи за лица со попреченост. Оваа содржина ќе го објасни најбезбедниот начин за реагирање пред, во текот и после земјотресите.


...

Одете на курсот
Какодареагирате во случај на пожари (за деца)

Оваа лекција се однесува на соодветна реакција во случај на пожар и самозаштита во случај на пожар. Одделно ќе разговараме за самозаштита во домот, ќе ги објасниме постапкитекон кои треба да се придржува лицето во случај кога може и во случај кога не може да го напушти домот.Одете на курсот
Како да реагираме во случај на поплава (за деца)

Лекцијата се однесува на соодветна реакција во случај на поплава и на самозаштита во ваква ситуација. Одделно ќе дискутираме за самозаштита во домот и ќе ги објасниме инструкциите кои треба да ги следи лицето во случај кога може да го напушти домот, како и вослучај кога не е во можност да го напушти домот. Исто така, ќе дискутираме за самозаштитата на училиште и посебно...

Одете на курсот

Листи за проверка

Како да реагираме во случај на земјотрес

Одете на листата за проверка
Какодареагирате во случај на пожари

Одете на листата за проверка
Како да реагираме во случај на поплава

Одете на листата за проверка

Видеа

Какодареагирате во случајБезбедност при земјотреси

Овој курс ќе ги воведе децата, младите лица и лицата со попреченост во содржините поврзани со земјотреси, подготвеност за земјотреси, п...

Одете на видеа
Какодареагирате во случај на пожари

Целта на оваа лекција е децата, младите и ли...

Одете на видеа
Како да реагираме во случај на поплава

Лекцијата се однесува на соодветна реакција во случај на поплава и на сам...

Одете на видеа