EN | MK | ES | BG

Вести

Вести

Дисеминација на знаење во рамките на проектот ПРЕДИКТ

Претставници од ОУ „Стив Наумов“ ги дисеминираа/претставија резултатите од проектот, ПРЕДИКТ, Превенција на катастрофи ИКТ (Информатичко компјутерска технологија). Дисеминацијата беше реализирана со наставници и ученици во три основни училишта: „Григор Прличев“ на 02.06.2022 година, „Крсте Мисирков“ на 03.06.2022 година и „Наум Наумовски Борче“ на 30.05.2022 година. Присутните со големо задоволство ја следеа дисеминацијата и пројавија интерес за примена на отворената образовна платформата (ООП), мобилната апликација и игрите во едукација на студентите за превенција од катастрофи

Прочитај повеќе

ДИСЕМИНАЦИЈА НА ЗНАЕЊЕ ВО РАМКИТЕ НА ПРОЕКТОТ PREVENTION OF DISASTERS ICT (PREDICT)

Претставници од Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ Скопје на ден 07 и 08.06.2022 година извршија презентирање на резултатите од проектот PREvention of DIsasters ICT (Informatic and Computer Technology) („Превенција од катастрофи Информатичка и компјутерска технологија“) од ЕРАСМУС +програмата кој е реализиран во Конзорциумот со: Главна дирекција на пожарна безопасност и заштита на населението, Бугарија; Асоцијација ИТ решенија за сите, Шпанија; ДУКОР „Партенија Зографски“ и ОУ „Стив Наумов“, Скопје. Проектот беше презентиран пред наставниците во ОУ „Санде Штерјоски“ во Кичево и ОУ „Св. Климент Охридски“ во Македонски Брод. Целта на активноста беше: 1. Да се изврши обука на наставниот кадар кој е одговорен за запознавање со природните непогоди (земјотреси, поплави и пожари) како и обука како да се постапува во случај на настанување на наведените природни непогоди во користење на материјалите подготвени во рамките на проектот. 2. Да се разменат мислења и искуства како да се подобри обученоста на децата за постапка во случај на природни непогоди (пожари, поплави и земјотреси). Материјалите овозможуваат во рамките на еден наставен час децата да се запознаат со една од природните непогоди и да се реализира нивна обука како правилно да постапат во случај на настанување на природната непогода. Имајќи ја во предвид инклузивноста во образовниот систем сите материјали се изработени и тестирани за да бидат разбирливи и користени за лица со оштетен вид и слух и се бесплатно достапни за сите корисни. За повеќе информации за проектот може да ја посетите web страната за истиот на следниот линк: http://projectpredict.eu/

Прочитај повеќе

ДИСЕМИНАЦИЈА НА ЗНАЕЊЕ ВО РАМКИТЕ НА ПРОЕКТОТ PREVENTION OF DISASTERS ICT (PREDICT)

Претставници од Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ Скопје на ден 02 и 03.06.2022 година извршија презентирање на резултатите од проектот PREvention of DIsasters ICT (Informatic and Computer Technology) („Превенција од катастрофи Информатичка и компјутерска технологија“) од ЕРАСМУС +програмата кој е реализиран во Конзорциумот со: Главна дирекција на пожарна безопасност и заштита на населението, Бугарија; Асоцијација ИТ решенија за сите, Шпанија; ДУКОР „Партенија Зографски“ и ОУ „Стив Наумов“, Скопје. Проектот беше презентиран пред наставниците во основно училиште (ОУ) „Славчо Стојменски“ во Виница, основно училиште (ОУ) „Дедо Иљо Малешевски“ и Општинско средно училиште (ОСУ) „Ацо Русковски“ во Берово. Целта на активноста беше: 1. Да се изврши обука на наставниот кадар кој е одговорен за запознавање со природните непогоди (земјотреси, поплави и пожари) како и обука како да се постапува во случај на настанување на наведените природни непогоди во користење на материјалите подготвени во рамките на проектот. 2. Да се разменат мислења и искуства како да се подобри обученоста на децата за постапка во случај на природни непогоди (пожари, поплави и земјотреси). Материјалите овозможуваат во рамките на еден наставен час децата да се запознаат со една од природните непогоди и да се реализира нивна обука како правилно да постапат во случај на настанување на природната непогода. Имајќи ја во предвид инклузивноста во образовниот систем сите материјали се изработени и тестирани за да бидат разбирливи и користени за лица со оштетен вид и слух и се бесплатно достапни за сите корисни. За повеќе информации за проектот може да ја посетите web страната за истиот на следниот линк: http://projectpredict.eu/

Прочитај повеќе

Одржан Мултипликативен настан 3

Како дел од проектот Превенција од катастрофи ИКТ (Информатичка и компјутерска технологија) (ПРЕДИКТ) активности, претставници од Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ - Скопје на 25 мај присустувуваа на Мултипликативниот настан 3 кој беше во организација на партнерската институција ДУЦOР „Партенија Зографски“ Скопје. Координатор на проектот ПРЕДИКТ е Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ - Скопје кој го реализираше во Конзорциум со: Генерална дирекција противпожарна безбедност и цивилна заштита - МВР, Бугарија, Asociacion IT Solutions For All, Шпанија, и ОУ Стив Наумов. Целта на Мултипликативниот настан 3 беше: 1. Да се презентираат резултатите од проектот ПРЕвенција на катастрофи ИКТ (Информатска и компјутерска технологија) доделен од Програмата Еразмус + на ЕУ. 2. Промоција на резултатите од IO1, IO2, IO3, IO4. 3. Да ги презентира проектните активности и резултати пред заинтересираните чинители; 4. Да се разменуваат мислења и предлози како да се подобрат резултатите и понатамошната работа.

Прочитај повеќе

Третиот транснационален проектен состанок од проектот ПРЕДИКТ се одржа на 10 мај 2022 година, во Малага, Шпанија.

Третиот Транснационален состанок на проектот беше реализиран во просториите на ИТ решенија за сите во Малага, Шпанија, на 10 мај 2022 година. ПРЕДИКТ е проект финансиран од ЕУ кој има за цел да го поттикне инклузивниот пристап на децата, младите и лицата со попреченост во превенцијата од ризици од катастрофи. И инкорпорирање на знаењата за ризиците од катастрофи во формалното и неформалното образование преку создавање нов пристап за обука со користење на отворени образовни платформи (ООП) и гејмификација. На состанокот присуствуваа претставници на петте институции од три земји (Северна Македонија, Бугарија и Шпанија) кои го сочинуваат конзорциумот. Главните цели на состанокот на транснационалниот проектен состанок беа да се резимираат и сумираат сите активности развиени за време на имплементацијата на проектот: Резиме на активностите на Интелектуалните трудови (ИТ): Да се создаде методолошка рамка за инклузивна обука на деца, млади и лица со попреченост. Развој и имплементација на иновативна и достапна платформа за ООП. Креирање на мобилна апликација Создавање игри (Gamification) Резиме на двата мултипликативни настани со планирање на реализацијата на третиот мултипликативен настан што треба да се одржи. Преглед на активностите одржани за време на C1 активност (обука на обучувачи) Управување со проектот и имплементација, финансиски и административни задачи. Дискусија за финалниот извештај и придружните документи што треба да се достават (финансиски извештај, менаџмент, наративен извештај, извештај за дисеминација). Преглед и евалуација на целокупната имплементација на Проектот, квалитетот на резултатите, резултатите, комуникацијата и соработката меѓу партнерите. Влијание на проектот, нови идеи и понатамошна соработка помеѓу партнерите. Состанокот се одржа во текот на целиот ден, а се разговараше за сите теми од дневниот ред. Сите членови на конзорциумот беа воодушевени од евалуацијата и целите постигнати со Проектот.

Прочитај повеќе

Проектот ПРЕДИКТ беше презентиран на ТВ СИТЕЛ

На 21 Јануари 2022 година, претставници од Државниот училишен центар за образование и рехабилитација „Партенија Зографски“ Скопје, г -дин Милисав Јованоски, директор и г-ѓа Фредерика Тасевска, наставник, имаа чест да бидат гости во утринската програма на ТВ Сител, „Ја сакам Македонија“ со цел презентација на целите и задачите на проектот ПРЕДИКТ. Зборуваа за активностите, како и многубројните придобивки од проектот за децата, младите и особено за лицата со оштетен слух. Истакнаа дека за прв пат се креирани отворени образовни ресурси, видео материјали, прилагодени за лицата со оштетен слух, преведени на Македонски знаковен јазик, како и веб страната на проектот, како прва веб страна исто така прилагодена за лицата со оштетен слух.

Прочитај повеќе

Реализирани проектни активности од Еразмус + проектот ПРЕДИКТ

На 28 и 29 октомври 2021 година во Софија, Р. Бугарија претставници од Воена академија и партнерските институции одржаа две работни активности (транснационален проектен состанок и мултипликативен настан) во рамки на проектот ПРЕДИКТ- Превенција од катастрофи ИКТ (Информатичка и компјутерска технологија) од програмата ЕРАЗМУС+ на Европската унија (КА 201 - Стратешко партнерство за училишна едукација). Состаноците беа организирани од страна на Главната дирекција безбедност при пожари и заштита на населението од Софија, Р.Бугарија. На транснационалниот состанок партнерите во проектот претставници на институции од Р.С. Македонија, Р. Бугарија и Кралство Шпанија, дискутираа за досега реализираните проектни обврски, како и за планираните активности во наредниот период. На мултипликативниот настан во две одделни работни сесии присутните (претставници од училишта и од други институции блиски до проблематиката која се обработува во проектот) беа запознаени со целите и активностите на ПРЕДИКТ проектот. На овој настан исто така беше извршена дисеминација пред учесниците на наставните содржини за обука на децата, младите и лицата со попреченост во случај на поплави, пожари и земјотреси.

Прочитај повеќе

Реализирани проектни активности од Еразмус + проектот ПРЕДИКТ

На 28 и 29 октомври 2021 година во Софија, Р. Бугарија претставници од Воена академија и партнерските институции одржаа две работни активности (транснационален проектен состанок и мултипликативен настан) во рамки на проектот ПРЕДИКТ- Превенција од катастрофи ИКТ (Информатичка и компјутерска технологија) од програмата ЕРАЗМУС+ на Европската унија (КА 201 - Стратешко партнерство за училишна едукација). Состаноците беа организирани од страна на Главната дирекција безбедност при пожари и заштита на населението од Софија, Р.Бугарија. На транснационалниот состанок партнерите во проектот претставници на институции од Р.С. Македонија, Р. Бугарија и Кралство Шпанија, дискутираа за досега реализираните проектни обврски, како и за планираните активности во наредниот период. На мултипликативниот настан во две одделни работни сесии присутните (претставници од училишта и од други институции блиски до проблематиката која се обработува во проектот) беа запознаени со целите и активностите на ПРЕДИКТ проектот. На овој настан исто така беше извршена дисеминација пред учесниците на наставните содржини за обука на децата, младите и лицата со попреченост во случај на поплави, пожари и земјотреси.

Прочитај повеќе

Проектот ПРЕДИКТ беше презентиран на програма на Македонската национална радио и телевизија „Светот на тишината“

На 13 февруари 2021 година г -дин Никола Клетников, координатор на проектот ПРЕДИКТ и г-ѓа Фредерика Тасевска, претставник на ДУКОР Партенија Зогравски, учествуваа во утринската програма на Македонската национална радио-телевизија „Светот на тишината“ со цел презентација на проектот ПРЕДИКТ. Настанот беше повторно прикажан на 16 февруари 2021 година. За време на настанот беа презентирани целите на проектот ПРЕДИКТ, постигнати резултати од интелектуалниот излез 1 „Создавање на методолошка рамка (обука и истражување на работната површина) во врска со инклузивна обука на деца, млади и лица со попреченост “и интелектуален излез 2„ Развој и имплементација на иновативни и достапни за лица со попреченост ОЕР “ како и планираните активности во иднина. Програмата е посветена на лица со оштетен слух и целиот настан беше синхронизиран со знаковниот јазик разбирлив за лицата со оштетен слух.

Прочитај повеќе

Проектот ПРЕДИКТ беше презентиран на утринската програма на Македонската национална радио и телевизија „Македонија наутро“

На 21 ноември 2020 година г-дин Никола Клетников, координатор на проектот ПРЕДИКТ и г-ѓа Фредерика Тасевска претставник од ДУЦОР Партенија Зогравски учествуваа во утринската програма на Македонската национална радио и телевизија „Македонија наутро“. За време на настанот беа презентирани концептот и целите на проектот ПРЕДИКТ, постигнатите резултати од интелектуалниот аутпут 1 „Создавање на методолошка рамка (обука и истражување на работна средина) во врска со инклузивна обука на деца, млади и лица со попреченост“ и Интелектуалениот аутпут 2 „Развој и имплементација на иновативни и достапни за лицата со попреченост отворени образовни ресурси (ОЕР) “и планираните активности во иднина.

Прочитај повеќе

Project Predict. мултипликативен настан 1

Во рамки на проектот: Превенција од катастрофи ИКТ (информациско и комуникациски технологии) кој се реализира во рамки на ERASMUS+ програмата на Европската Унија (KA201-Strategic Partnership for school education), на 26.11.2020 година во хотел Holiday Inn во Скопје се реализира мултипликативен настан. За време на Мултипликативниот настан се изврши презентација на резултатите од истражувањата добиени во рамките на Интелектуалниот труд 1 „Креирање на методолошка рамка (теренско и деск-топ истражување) за инклузивни обуки на деца, млади лица и лица со попреченост“. Резултатите кои беа презентирани се однесуваа на анализи на наставните програми во основните, средните и специјалните училишта во Македонија, Шпанија и Бугарија, полуструктуирани интервјуа со експерти од училиштата и од институции за кризен менаџмент, заштита и спасување во секоја од наведените држави, како и истражувачки прашалници пополнувани од страна на испитаници со и без попреченост во својство на студенти и ученици во основните, средните и специјалните училишта во секоја од државите На настанот поред претставниците од институциите партнери во проектот присуствуваа и претставници од: Министерството за одбрана, Центарот за управување со кризи, Дирекција за радиолошка безбедност, претставници од Универзитетот св. Кирил и Методи, институт за дефектологија, претставници од Универзитетот св. Климент Охридски, Факултет за безбедност, претставници од средните школи, претставници од основните школи, претставници од невладините организации. Воената академија ,,Генерал Михаило Апостолски” е институција носител на овој меѓународен проект во кој како партнери учествуваат ИТ компанијата ,,IT FOR ALL” од Малага, Шпанија, Дирекција за безбедност и заштита на населението од Софија, Бугарија, како и ОУ ,,Стив Наумов,, од Скопје” и ДУКОР ,,Партенија Зографски” од Скопје. Координатор на проектот е м-р Никола Клетников од Воената академија. Целта на проектот е да се овозможи подобрување на инклузивниот пристап и неселективното учество на децата, младите и лицата со попреченост во превенција и учество во справување со кризни ситуации и закани преку формално и неформално образование, обука, како и преку креирање на мобилна апликација прилагодена на различни возрасни групи и различни видови на попреченост.

Прочитај повеќе

Презентирани резултатите од ЕРАСМУС + проектот ПРЕДИКТ

Во рамки на проектот: Превенција од катастрофи ИКТ (информациско и комуникациски технологии) кој се реализира во рамки на ERASMUS+ програмата на Европската Унија (KA201-Strategic Partnership for school education), на 26.11.2020 година во хотел Holiday Inn во Скопје се реализира мултипликативен настан. За време на Мултипликативниот настан се изврши презентација на резултатите од истражувањата добиени во рамките на Интелектуалниот труд 1 „Креирање на методолошка рамка (теренско и деск-топ истражување) за инклузивни обуки на деца, млади лица и лица со попреченост“. Резултатите кои беа презентирани се однесуваа на анализи на наставните програми во основните, средните и специјалните училишта во Македонија, Шпанија и Бугарија, полуструктуирани интервјуа со експерти од училиштата и од институции за кризен менаџмент, заштита и спасување во секоја од наведените држави, како и истражувачки прашалници пополнувани од страна на испитаници со и без попреченост во својство на студенти и ученици во основните, средните и специјалните училишта во секоја од државите На настанот поред претставниците од институциите партнери во проектот присуствуваа и претставници од: Министерството за одбрана, Центарот за управување со кризи, Дирекција за радиолошка безбедност, претставници од Универзитетот св. Кирил и Методи, институт за дефектологија, претставници од Универзитетот св. Климент Охридски, Факултет за безбедност, претставници од средните школи, претставници од основните школи, претставници од невладините организации. Воената академија ,,Генерал Михаило Апостолски” е институција носител на овој меѓународен проект во кој како партнери учествуваат ИТ компанијата ,,IT FOR ALL” од Малага, Шпанија, Дирекција за безбедност и заштита на населението од Софија, Бугарија, како и ОУ ,,Стив Наумов,, од Скопје” и ДУКОР ,,Партенија Зографски” од Скопје. Координатор на проектот е м-р Никола Клетников од Воената академија. Целта на проектот е да се овозможи подобрување на инклузивниот пристап и неселективното учество на децата, младите и лицата со попреченост во превенција и учество во справување со кризни ситуации и закани преку формално и неформално образование, обука, како и преку креирање на мобилна апликација прилагодена на различни возрасни групи и различни видови на попреченост.

Прочитај повеќе

Решенија за сите во Скопје за почетен состанок на PREDICT, проект Еразмо +

Конзорциумот на Project Predict беше во Скопје на 15-ти јануари на почетокот на состанокот на PREDICT: Превенција на катастрофи ИКТ (информативна и компјутерска технологија), проект ко-основан од програмата Еразмус + на Европската комисија, Клучна акција 2. PREDICT го спроведува Конзорциумот од 5 партнери од 3 европски земји (Република Северна Македонија, Бугарија и Шпанија). Основната цел на проектот ПРЕДИЦТ е промовирање на културата на спречување ризик од катастрофи во заедницата преку едукација за катастрофи, јавна свест и обуки. Сите испораки на проектот ќе бидат презентирани и структурирани во достапна и таргетирана OER платформа. За време на состанокот, Партнерите ги презентираа своите организации и улогата во проектот, планот на активности, вклучените човечки ресурси и буџетскиот план. Покрај тоа, се дискутираше за правните, финансиските, административните и методолошките прашања и беше презентирана платформата OER.

Прочитај повеќе

Продуктивна состанок на конзорциумот во PREDICT

Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ Скопје, придружна членка на Универзитет „Гоце Делчев“ Штип, Република Северна Македонија во партнерство со ГЛАВНА ДИРЕКЦИЈА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО, Софија, Бугарија; ДУКОР „Партија Зографски“, Скопје, Република Северна Македонија; АСОЦИЈАЦИЈА ИТ РЕШЕНИЕ ЗА СИТЕ, Малага, Шпанија и ОУ „Стив Наумов“, Скопје, Република Северна Македонија разви апликација и работи во проектот ЕРАСМУС + „Превенција од катастрофи ИКТ (информтичка и компјутерска технологија) PREDICT“. Во рамките на проектот PREDICT, во периодот од 14-16 јануари, 2020 година во Скопје во просториите на партнерската институција ДУКОР „Партени Зографски“, конзорциумот го имаше првиот транснационален состанок (Кик-оф состанок).

Прочитај повеќе