EN | MK | ES | BG

Събития

Събития

Проведено трето събитие за постигнатите резултати по проекта

Като част от дейността на проект „Превенция на бедствия чрез ИКТ (информационни и компютърни технологии)“ (PREDICT), на 25 май 2022 г., представители на Военна академия „Генерал Михайло Апостолски“ – Скопие взеха участие в трето събитие за постигнатите резултати по проекта, което бе организирано от партньора по проекта – ДУЦОР „Партения Зографски“, Скопие. Координатор на проект PREDICT е Военна академия „Генерал Михайло Апостолски“ – Скопие, който се реализира в партньорство с: Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Министерство на Вътрешните работи, България, Асоциация „ИТ решения за всички“, Испания и Средно училище „Стив Наумов“. Целите на третото събитие за постигнатите резултати бяха: 1. Да се представят резултатите на проект „Превенция на бедствия чрез ИКТ (информационни и компютърни технологии)“, финансиран от ЕС чрез Програма „Еразъм+“. 2. Стимулиране на постигнатите резултати от интелектуални продукти 1, 2, 3 и 4. 3. Представяне на дейностите по проекта на заинтересованите страни. 4. Дискусии и предложения за подобряване на резултатите и последващи задачи.

Прочетете още

Реализирани дейности по проект PREDICT, финансиран по Програма „Еразъм+“

На 28 и 29 октомври 2021 г. в гр. София, Р. България, представители на Военна академия и партньорските институции реализираха две дейности (транснационална среща и среща на заинтересованите страни) по проект PREDICT „Превенция на бедствия чрез ИКТ (информационни и компютърни технологии)“, финансиран по Програма „Еразъм+“ на Европейския съюз (КА 201 – „Стратегическо партньорство за училищно обучение“). Срещите бяха организирани от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, Р. България. По време на транснационалната среща партньорите по проекта (представители на институции от Р. Северна Македония, Р. България и Кралство Испания), дискутираха напредъка на проекта до момента, както и планираните дейности през следващия период. По време на срещата на заинтересованите страни, в две различни работни сесии, на участниците (представители от училища и други заинтересовани страни по проекта) бяха представени целите и дейностите на проект PREDICT. Също бе изложено съдържанието на уроците за обучение на деца, младежи и хора с увреждания за правилно реагиране при пожари, земетресения и наводнения.

Прочетете още

Проект PREDICT. Първо събитие

На 26.11.2020 г., в хотел „Holiday Inn“ в Скопие се проведе първото събитие в рамките на проект PREDICT – „Превенция на бедствия чрез ИКТ (информационни и компютърни технологии)“, реализиран в рамките на Програма „Еразъм +“ на Европейския съюз (KA201 – Стратегическо партньорство за училищно образование ). По време на събитието бяха представени резултатите от изследването, проведено в рамките на Интелектуален продукт 1 „Създаване на методологична рамка (обучение и изследвания) по отношение на приобщаващото обучение на деца, младежи и хора с увреждания“. Резултатите се отнасят до анализи на учебните програми в начални, средни и специални училища в Македония, Испания и България, анализи на полуструктурирани интервюта с експерти от училища, управление при бедствия и институции за защита и спасяване в споменатите страни, както и въпросници от изследването, които бяха попълнени от участници с или без увреждания – ученици от начални, средни и специални училища във всяка от държавите. Освен представителите на партньорите по проекта, на събитието присъстваха и представители на Министерството на отбраната, Центъра за управление при кризи, Дирекция за радиационна безопасност, Университет „Св. св. Кирил и Методий “, Институт за специално образование и рехабилитация, Университет „Св. Климент Охридски“ – Факултет по сигурност, представители на начални и средни училища и неправителствени организации. Военна академия „Генерал Михайло Апостолски“ е организация-координатор в този международен проект, който включва и участието на ИТ компания „ИТ РЕШЕНИЯ ЗА ВСИЧКИ“ от Малага, Испания, Главната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ от София, България, ОУ „Стив Наумов” от Скопие, и Държавен училищен център за образование и рехабилитация „Партений Зографски” от Скопие. Координатор на проекта е господин Никола Клетников от Военната академия. Целта на проекта е да се даде възможност за подобряване на приобщаващия подход и недискриминационното участие на деца, младежи и хора с увреждания в превенция и кризисни ситуации и управление на рисковете чрез формално и неформално образование, обучение, както и чрез създаване на мобилно приложение, адаптирано към различни възрастови групи и различни видове увреждания.

Прочетете още