EN | MK | ES | BG

Земјотрес

Дознајте повеќе за тоа како да реагирате во случај на земјотрес

Поплави

Дознајте повеќе за тоа како да реагирате во случај на поплави

Пожари

Дознајте повеќе за тоа како да реагирате во случај на пожар

Добредојдовте во проектот PREDICT

Катастрофиите се разликуваат по природа и големина и треба да се стекнат знаења, искуства од претходни катастрофи, научени лекции и да се промовира култура на превенција од ризик од катастрофи во рамките на заедницата.

Општата цел на овој проект ќе биде: Зајакнување на инклузивен пристап и недискриминаторско учество на деца, младинци и лица со попреченост во превенција на ризици од катастрофи и вградување на знаењата за ризици од катастрофи во формално и неформално образование ...

Прочитај повеќе

Што нудиме

Проектот PREDICT ќе ги обезбеди следниве функционалности како додадена вредност

Безбедноста на прво место

Ова е она што сакаме да се научи со PREDICT

Адаптиран материјал

Конзорциумот во PREDICT ќе развие материјали прилагодени на целта

Дефинирана рамка

Конзорциумот во PREDICT ќе ја дефинира најсоодветната рамка

Мобилна апликација

Конзорциумот во PREDICT ќе развие специјална апликација мобилна апликација

Гејмизација

Конзорциумот во PREDICT ќе развие алатки за гејмизација за да помогне во превенцијата

Учење со играње

Ова е наше мото

Превенции од катастрофи ИКТ

Последни вести

Овде вие ќе ги најдете сите најнови вести и настани поврзани со PREDICT. Останете со нас!

2021-11-02

Реализирани проектни активности од Еразмус + проектот ПРЕДИКТ

На 28 и 29 октомври 2021 година во Софија, Р. Бугарија претставници од Воена академија и партнерските институции одржаа две работни активности (транснационален проектен состанок и мултипликативен настан) во рамки на проектот ПРЕДИКТ- Превенција од катастрофи ИКТ (Информатичка и компјутерска технологија) од програмата ЕРАЗМУС+ на Европската унија (КА 201 - Стратешко партнерство за училишна едукација). Состаноците беа организирани од страна на Главната дирекција безбедност при пожари и заштита на населението од Софија, Р.Бугарија. На транснационалниот состанок партнерите во проектот претставници на институции од Р.С. Македонија, Р. Бугарија и Кралство Шпанија, дискутираа за досега реализираните проектни обврски, како и за планираните активности во наредниот период. На мултипликативниот настан во две одделни работни сесии присутните (претставници од училишта и од други институции блиски до проблематиката која се обработува во проектот) беа запознаени со целите и активностите на ПРЕДИКТ проектот. На овој настан исто така беше извршена дисеминација пред учесниците на наставните содржини за обука на децата, младите и лицата со попреченост во случај на поплави, пожари и земјотреси.

2021-03-09

Проектот ПРЕДИКТ беше презентиран на програма на Македонската национална радио и телевизија „Светот на тишината“

На 13 февруари 2021 година г -дин Никола Клетников, координатор на проектот ПРЕДИКТ и г-ѓа Фредерика Тасевска, претставник на ДУКОР Партенија Зогравски, учествуваа во утринската програма на Македонската национална радио-телевизија „Светот на тишината“ со цел презентација на проектот ПРЕДИКТ. Настанот беше повторно прикажан на 16 февруари 2021 година. За време на настанот беа презентирани целите на проектот ПРЕДИКТ, постигнати резултати од интелектуалниот излез 1 „Создавање на методолошка рамка (обука и истражување на работната површина) во врска со инклузивна обука на деца, млади и лица со попреченост “и интелектуален излез 2„ Развој и имплементација на иновативни и достапни за лица со попреченост ОЕР “ како и планираните активности во иднина. Програмата е посветена на лица со оштетен слух и целиот настан беше синхронизиран со знаковниот јазик разбирлив за лицата со оштетен слух.

2021-02-22

Проектот ПРЕДИКТ беше презентиран на утринската програма на Македонската национална радио и телевизија „Македонија наутро“

На 21 ноември 2020 година г-дин Никола Клетников, координатор на проектот ПРЕДИКТ и г-ѓа Фредерика Тасевска претставник од ДУЦОР Партенија Зогравски учествуваа во утринската програма на Македонската национална радио и телевизија „Македонија наутро“. За време на настанот беа презентирани концептот и целите на проектот ПРЕДИКТ, постигнатите резултати од интелектуалниот аутпут 1 „Создавање на методолошка рамка (обука и истражување на работна средина) во врска со инклузивна обука на деца, млади и лица со попреченост“ и Интелектуалениот аутпут 2 „Развој и имплементација на иновативни и достапни за лицата со попреченост отворени образовни ресурси (ОЕР) “и планираните активности во иднина.

2020-11-28

Презентирани резултатите од ЕРАСМУС + проектот ПРЕДИКТ

Во рамки на проектот: Превенција од катастрофи ИКТ (информациско и комуникациски технологии) кој се реализира во рамки на ERASMUS+ програмата на Европската Унија (KA201-Strategic Partnership for school education), на 26.11.2020 година во хотел Holiday Inn во Скопје се реализира мултипликативен настан. За време на Мултипликативниот настан се изврши презентација на резултатите од истражувањата добиени во рамките на Интелектуалниот труд 1 „Креирање на методолошка рамка (теренско и деск-топ истражување) за инклузивни обуки на деца, млади лица и лица со попреченост“. Резултатите кои беа презентирани се однесуваа на анализи на наставните програми во основните, средните и специјалните училишта во Македонија, Шпанија и Бугарија, полуструктуирани интервјуа со експерти од училиштата и од институции за кризен менаџмент, заштита и спасување во секоја од наведените држави, како и истражувачки прашалници пополнувани од страна на испитаници со и без попреченост во својство на студенти и ученици во основните, средните и специјалните училишта во секоја од државите На настанот поред претставниците од институциите партнери во проектот присуствуваа и претставници од: Министерството за одбрана, Центарот за управување со кризи, Дирекција за радиолошка безбедност, претставници од Универзитетот св. Кирил и Методи, институт за дефектологија, претставници од Универзитетот св. Климент Охридски, Факултет за безбедност, претставници од средните школи, претставници од основните школи, претставници од невладините организации. Воената академија ,,Генерал Михаило Апостолски” е институција носител на овој меѓународен проект во кој како партнери учествуваат ИТ компанијата ,,IT FOR ALL” од Малага, Шпанија, Дирекција за безбедност и заштита на населението од Софија, Бугарија, како и ОУ ,,Стив Наумов,, од Скопје” и ДУКОР ,,Партенија Зографски” од Скопје. Координатор на проектот е м-р Никола Клетников од Воената академија. Целта на проектот е да се овозможи подобрување на инклузивниот пристап и неселективното учество на децата, младите и лицата со попреченост во превенција и учество во справување со кризни ситуации и закани преку формално и неформално образование, обука, како и преку креирање на мобилна апликација прилагодена на различни возрасни групи и различни видови на попреченост.

2020-01-21

Решенија за сите во Скопје за почетен состанок на PREDICT, проект Еразмо +

Конзорциумот на Project Predict беше во Скопје на 15-ти јануари на почетокот на состанокот на PREDICT: Превенција на катастрофи ИКТ (информативна и компјутерска технологија), проект ко-основан од програмата Еразмус + на Европската комисија, Клучна акција 2. PREDICT го спроведува Конзорциумот од 5 партнери од 3 европски земји (Република Северна Македонија, Бугарија и Шпанија). Основната цел на проектот ПРЕДИЦТ е промовирање на културата на спречување ризик од катастрофи во заедницата преку едукација за катастрофи, јавна свест и обуки. Сите испораки на проектот ќе бидат презентирани и структурирани во достапна и таргетирана OER платформа. За време на состанокот, Партнерите ги презентираа своите организации и улогата во проектот, планот на активности, вклучените човечки ресурси и буџетскиот план. Покрај тоа, се дискутираше за правните, финансиските, административните и методолошките прашања и беше презентирана платформата OER.

2020-01-21

Продуктивна состанок на конзорциумот во PREDICT

Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ Скопје, придружна членка на Универзитет „Гоце Делчев“ Штип, Република Северна Македонија во партнерство со ГЛАВНА ДИРЕКЦИЈА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО, Софија, Бугарија; ДУКОР „Партија Зографски“, Скопје, Република Северна Македонија; АСОЦИЈАЦИЈА ИТ РЕШЕНИЕ ЗА СИТЕ, Малага, Шпанија и ОУ „Стив Наумов“, Скопје, Република Северна Македонија разви апликација и работи во проектот ЕРАСМУС + „Превенција од катастрофи ИКТ (информтичка и компјутерска технологија) PREDICT“. Во рамките на проектот PREDICT, во периодот од 14-16 јануари, 2020 година во Скопје во просториите на партнерската институција ДУКОР „Партени Зографски“, конзорциумот го имаше првиот транснационален состанок (Кик-оф состанок).