EN | MK | ES | BG

Земетресение

Научете повече за това как да реагирате в случай на земетресение

Наводнения

Научете повече за това как да реагирате в случай на наводнения

Пожари

Научете повече за това как да реагирате в случай на горски пожари

Добре дошли в проект PREDICT

Бедствията се различават по характер и мащаб и европейската общност има нужда от събиране на знания, опит от предишни бедствия, извлечени поуки и насърчаване на културата за предотвратяване на риска от бедствия.

Основната цел на този проект ще бъде: Осигуряване на приобщаващ достъп и недискриминационно участие на деца, младежи и хора с увреждания в предотвратяване на риска от бедствия и включване на знания за риска от бедствия във формалното и неформалното образование...

Прочетете още

Какво предлагаме

Проектът PREDICT ще осигури следните функционалности с добавена стойност

Безопасността на първо място

Това искаме да научим чрез прогнозиране

Адаптиран материал

Консорциумът на PREDICT ще разработи целеви материали

Нормативна рамка

Консорциумът на PREDICT ще определи най-подходящата рамка

Мобилно приложение

Консорциумът на PREDICT ще разработи специално мобилно приложение

Игровизация

Консорциумът на PREDICT ще разработи инструменти за игровизация, за да подпомогне превенцията

Учене чрез играене!

Това е нашето мото.

Превенция на бедствия чрез ИКТ

Последни новини

Тук ще намерите всички най-нови новини и събития, свързани с проект PREDICT. Следете!

2022-06-13

Разпространение на резултатите по проект PREDICT

Представители на Средно училище “Стив Наумов” разпространиха/представиха резултатите на проект PREDICT „Превенция на бедствия чрез информационни и компютърни технологии“. В проявата взеха участие учители и ученици от три средни училища: „Григор Пърличев“ на 02.06.2022 г., „Кръсте Мисирков“ на 03.06.2022 г. и „Наум Наумовски Борче“ ма 30.05.2022 г. Участниците с голямо удовлетвореност приеха идеята на проекта и останаха заинтересовани от дейността по прилагане на Отворената обучителна платформа, мобилното приложение и игри при обучение на ученици за превенция при бедствия.

2022-06-09

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ПО ПРОЕКТ “ПРЕВЕНЦИЯ НА БЕДСТВИЯ ЧРЕЗ ИНФОРМАЦИОННИ И КОМПЮТЪРНИ ТЕХНОЛОГИИ” (PREDICT)

На 7-ми и 8-ми юни 2022 г. представители на Военна академия “Генерал Михайло Апостолски”, Скопие представиха резултатите на проект “Превенция на бедствие чрез информационни и компютърни технологии”, финансиран по Програма “Еразъм+”, който се реализира съвместно със следните партньори: Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението”, България; Асоциация “ИТ решения за всички”, Испания; ДУЦОР "Партения Зографски" и Средно училище “Стив Наумов”, Скопие. Проектът бе представен на учители от Средно училище “Санде Стерьоски” във Кичево и Средно училище “Св. Климент Охридски” в Македонски Брод. Целта на проявата бе: 1. Да обучи преподавателския състав, отговорен за запознаване на децата с природни бедствия (земетресения, наводнения и пожари), както и обучение за действия в случай на настъпване на тези бедствия чрез използването на подготвените в рамките на проекта материали. 2. Обмен на знания и опит как да се подобри обучението на децата за действие при природни бедствия (пожари, наводнения и земетресения). Материалите дават възможност в рамките на един урок децата да се запознаят с едно от природните бедствия и да реализират обучението си как да действат правилно при природно бедствие. Имайки предвид приобщаването в образователната система, всички материали са изработени и тествани, за да бъдат разбираеми и използвани за хора с увредено зрение и слух и са достъпни безплатно за всички ползватели. За повече информация относно проекта може да посетите уеб страницата на следния адрес: http://projectpredict.eu/

2022-06-06

ДИСЕМИНАЦИЈА НА ЗНАЕЊЕ ВО РАМКИТЕ НА ПРОЕКТОТ PREVENTION OF DISASTERS ICT (PREDICT)

Претставници од Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ Скопје на ден 02 и 03.06.2022 година извршија презентирање на резултатите од проектот PREvention of DIsasters ICT (Informatic and Computer Technology) („Превенција од катастрофи Информатичка и компјутерска технологија“) од ЕРАСМУС +програмата кој е реализиран во Конзорциумот со: Главна дирекција на пожарна безопасност и заштита на населението, Бугарија; Асоцијација ИТ решенија за сите, Шпанија; ДУКОР „Партенија Зографски“ и ОУ „Стив Наумов“, Скопје. Проектот беше презентиран пред наставниците во основно училиште (ОУ) „Славчо Стојменски“ во Виница, основно училиште (ОУ) „Дедо Иљо Малешевски“ и Општинско средно училиште (ОСУ) „Ацо Русковски“ во Берово. Целта на активноста беше: 1. Да се изврши обука на наставниот кадар кој е одговорен за запознавање со природните непогоди (земјотреси, поплави и пожари) како и обука како да се постапува во случај на настанување на наведените природни непогоди во користење на материјалите подготвени во рамките на проектот. 2. Да се разменат мислења и искуства како да се подобри обученоста на децата за постапка во случај на природни непогоди (пожари, поплави и земјотреси). Материјалите овозможуваат во рамките на еден наставен час децата да се запознаат со една од природните непогоди и да се реализира нивна обука како правилно да постапат во случај на настанување на природната непогода. Имајќи ја во предвид инклузивноста во образовниот систем сите материјали се изработени и тестирани за да бидат разбирливи и користени за лица со оштетен вид и слух и се бесплатно достапни за сите корисни. За повеќе информации за проектот може да ја посетите web страната за истиот на следниот линк: http://projectpredict.eu/

2022-05-17

Трета транснационална среща по проект Predict се проведе в Малага на 10 май 2022 г.

Третата транснационална среща по проекта се проведе в сградата на НПО „ИТ решения за всички“ на 10 май 2022 г. Проект Predict е финансиран от ЕС, който има за цел да даде възможност за приобщаващ достъп на деца, младежи и хора с увреждания в превенцията на риска от бедствия. А също и да включи знания за риска от бедствия във формалното и неформалното образование, като създадете нов подход за обучение, използвайки отворен обучителен ресурс и геймификация. На срещата присъстваха представители на петте институции от три държави (Северна Македония, България и Испания), които съставляват консорциума. Основните цели на транснационалната среща по проекта бяха да се обобщят всички резултати, постигнати по време на изпълнението на проекта: Резюме на интелектуалните продукти: Създаване на методическа рамка за приобщаващо обучение на деца, младежи и хора с увреждания. Разработване и внедряване на иновативен и достъпен отворен обучителен ресурс. Създаване на мобилно приложение. Създаване на игри (Геймификация). Резюме на двете събития за представяне на постигнатите резултати и планиране провеждането на третото събитие. Преглед на материалите, включени по време на дейността C1 (обучение на обучители). Управление и изпълнение на проекта, финансови и административни задачи. Обсъждане на окончателния доклад и подкрепящите документи за представяне (финансов отчет, управление, описателен доклад, доклад за разпространение). Преглед и оценка на цялостното изпълнение на проекта, качеството на резултатите, резултатите, комуникацията и сътрудничеството между партньорите. Въздействие на проекта, нови идеи и по-нататъшно сътрудничество между партньорите. Срещата се проведе през целия ден, като бяха обсъдени всички теми от дневния ред. Всички членове на консорциума бяха удовлетворени от развитието и целите, постигнати по време на проекта.

2022-04-12

Дейност „C1 – Обучение за обучители“ в рамките на проект PREDICT, финансиран по Програма “ЕРАЗЪМ+”

В периода от 4 до 10 април 2022 г., партньорите по проект PREDICT, финансиран по Програма „ЕРАЗЪМ+“ (“Превенция на бедствия чрез информационни и комуникационни технологии“, взеха участие в дейност „С – Обучение за обучители“. Обучението се проведе в гр. София, Република България, организирано от Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението”, партньорска организация в проекта. Представители на други партньорски организации също участваха в мероприятието: представители на Военна академия “Генерал Михайло Апостолски”, Скопие, Република Северна Македония, НПО “ИТ решения за всички”, Малага, Испания, ДУЦОР “Партения Зографски”, Скопие, Република Северна Македония и СУ “Стив Наумов”, Скопие, Република Северна Македония. Средни и специални училища от София, Република България също участваха в обучението като ползватели на резултатите по проекта.

2022-02-07

Проектът Predict бе представен в телевизия „SITEL“

На 21 януари 2022 г., представители на Държавно СУ за обучение и рехабилитация „Партения Зографски“ – Скопие, г-н Милисав Йованоски, директор на Центъра, и г-жа Фредерика Тасевска, учител, имаха честта да гостуват в сутрешната програма на телевизия „Sitel“, „Обичам Македония“, за да представят целите и задачите на проект PREDICT. Бяха представени дейностите по проекта, както и за предимствата на проекта за децата, младежите и особено за хора с увреден слух. Посочено бе, че за първи път са създадени отворени образователни ресурси и видео материали, адаптирани за хора с увреден слух и преведени на македонски жестомимичен език. Също така се наблегна на реализирания уебсайт по проекта като първият, който е адаптиран и за хора с увреден слух.

2021-11-02

Реализирани дейности по проект PREDICT, финансиран по Програма „Еразъм+“

На 28 и 29 октомври 2021 г. в гр. София, Р. България, представители на Военна академия и партньорските институции реализираха две дейности (транснационална среща и среща на заинтересованите страни) по проект PREDICT „Превенция на бедствия чрез ИКТ (информационни и компютърни технологии)“, финансиран по Програма „Еразъм+“ на Европейския съюз (КА 201 – „Стратегическо партньорство за училищно обучение“). Срещите бяха организирани от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, Р. България. По време на транснационалната среща партньорите по проекта (представители на институции от Р. Северна Македония, Р. България и Кралство Испания), дискутираха напредъка на проекта до момента, както и планираните дейности през следващия период. По време на срещата на заинтересованите страни, в две различни работни сесии, на участниците (представители от училища и други заинтересовани страни по проекта) бяха представени целите и дейностите на проект PREDICT. Също бе изложено съдържанието на уроците за обучение на деца, младежи и хора с увреждания за правилно реагиране при пожари, земетресения и наводнения.

2021-03-09

Проектот ПРЕДИКТ беше презентиран на програма на Македонската национална радио и телевизија „Светот на тишината“

На 13 февруари 2021 година г -дин Никола Клетников, координатор на проектот ПРЕДИКТ и г-ѓа Фредерика Тасевска, претставник на ДУКОР Партенија Зогравски, учествуваа во утринската програма на Македонската национална радио-телевизија „Светот на тишината“ со цел презентација на проектот ПРЕДИКТ. Настанот беше повторно прикажан на 16 февруари 2021 година. За време на настанот беа презентирани целите на проектот ПРЕДИКТ, постигнати резултати од интелектуалниот излез 1 „Создавање на методолошка рамка (обука и истражување на работната површина) во врска со инклузивна обука на деца, млади и лица со попреченост “и интелектуален излез 2„ Развој и имплементација на иновативни и достапни за лица со попреченост ОЕР “ како и планираните активности во иднина. Програмата е посветена на лица со оштетен слух и целиот настан беше синхронизиран со знаковниот јазик разбирлив за лицата со оштетен слух.

2021-02-25

Проектът PREDICT беше представен в Телевизия „Утро Македония“.

На 21 ноември 2020 г., г-н Никола Клетников – координатор на проект PREDICT и г-жа Фредерика Тасевска, представител на ДУЦОР „Партения Зогравски“, участваха в сутрешната програма на Македонското Национално Радио и Телевизия „Утро Македония“. По време на събитието бяха представени концепцията и целите на проект PREDICT, постигнатите резултати от интелектуален продукт 1 „Създаване на методологична рамка (обучение и изследвания) по отношение на приобщаващо обучение на деца, младежи и хора с увреждания“ и интелектуален продукт 2 „Разработване и внедряване на иновативна и достъпна за хора с увреждания отворена обучителна платформа“, както и планираните дейности в бъдеще.

2020-01-21

„ИТ решения за всички“ в гр. Скопие за началната среща по проект PREDICT, финансиран по Програма „Еразъм+“

Консорциумът по проект Predict бе в гр. Скопие на 15 януари за откриващата среща на проект PREDICT: „Превенция на бедствия чрез ИКТ (информационни и компютърни технологии)“, проект, финансиран по Програма „Еразъм+“ на Европейската комисия, Ключово действие 2. Проект PREDICT се изпълнява от Консорциум от 5 партньори от 3 европейски държави (Република Северна Македония, Република България и Испания). Основната цел на проект PREDICT е насърчаване на културата за предотвратяване на риска от бедствия в рамките на общността чрез обучение за бедствия, обществена осведоменост и тренировки. Всички резултати от проекта ще бъдат представени и структурирани в достъпна и ориентирана за целта отворена обучителна платформа. По време на срещата партньорите представиха своите организации и роля в проекта, плана за дейности, включените човешки ресурси и бюджетния план. Освен това бяха обсъдени правни, финансови, административни и методологически въпроси и беше представена отворената обучителна платформа (OER).

2020-01-21

Продуктивна среща на консорциума по проект PREDICT

Военна академия „Генерал Михайло Апостолски“ – Скопие, асоцииран член на Университет „Гоце Делчев“ – Щип, Република Северна Македония в партньорство с Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението, София, България; ДУЦОР „Партения Зографски“, Скопие, Република Северна Македония; Асоциация „ИТ решения за всички“ – Малага, Испания и ОУ „Стив Наумов“, Скопие, Република Северна Македония имат разработено приложение по проект PREDICT „Превенция на бедствията чрез ИКТ (информационни и компютърни технологии“, финансиран по Програма „Еразъм+“. В рамките на проект PREDICT, в периода 14-16 януари 2020 г. в гр. Скопие в сградата на партньора ДУЦОР „Партения Зографски“, консорциумът проведе първото транснационално заседание – стартираща среща по проекта.