EN | MK | ES | BG

Речник

Речник

Термин:
Пожарогасител

Определение:

активно устройство, използвано за гасене или ограничаване на малки пожари, най-често при спешни случаи. Пожарогасителят обикновено е под формата на червена цилиндрична бутилка, съдържаща агент под налягане, който може да бъде освободен за гасене на огъня. Не е предназначен за гасене на големи пожари и такива, които изискват намесата на пожарната служба.

Термин:
112

Определение:

телефон за спешни случаи, чиято цел е да оптимизира времето за реакция и да подобри координацията между различните служби (пожарна, медицинска служба и полиция), предназначен при инциденти, които застрашават здравето, живота, сигурността и имуществото на гражданите

Термин:
Евакуация

Определение:

специални мерки и поведение, които трябва да се предприемат в случай на пожар, за да се напусне сградата бързо и да се предотвратят наранявания и да се спаси живот

Термин:
Изгаряне

Определение:

реакция, която задължително изисква наличието на горимо вещество, кислород и източник на запалване, характеризиращо се с отделяне на топлина и светлина.

Термин:
Пожар

Определение:

неконтролирано изгаряне, което застрашава човешкия живот и здраве, материални ценности или околната среда. Пожарът може да бъде случаен или умишлено причинен, с цел саботаж или в резултат на пиромания, или да е причинен нежелано.

Термин:
Най-важният начин за защита

Определение:

стойте далеч от електрическите кабели, изкачете се на близко възвишение и бъдете подготвени за евакуация.

Термин:
Защита в случай на наводнение

Определение:

защита на Вашия живот и дом, както и защита на други хора в случай на наводнение.

Термин:
Реакции в случай на наводнение

Определение:

вземете подходящи мерки, за да защитите себе си или да защитите другите.

Термин:
Предотвратяване на наводнения

Определение:

да не се изхвърлят отпадъци в реки, потоци и канали.

Термин:
Наводнения

Определение:

природни бедствия, причинени от повишаване на нивата на подпочвените води, оттичане на вода, дъждовна вода, спускаща се по склоновете, както и наводнения от реки и морета.