EN | MK | ES | BG

Рамка

Рамка

Целите на оваа рамка се:

-Зајакнување на инклузивниот пристап и недискриминирачко учество на децата, младите и луѓето со попреченост во заштита, подготвеност и реагирање при непогода.
-Да се зајакне корпусот на знаење со најдобри практики за управување со ризици од катастрофи, стекнати од земји кои имаат големо искуство во оваа област
-Да се креира методолошка рамка за обуки на целните групи , ефинирање на параметрите на ОЕР, мобилна апликација и игри;
-Да се обезбеди можност за подобрување на формалниот образовен систем кој се однесува на заштита од непогоди, подготвеност и реагирање.

Овој документ ќе има силно влијание на национално и меѓународно ниво, бидејќи со овој документ сите релевантни институции ќе можат да прават промени во областа на управување со ризици од катастрофи и луѓето со попреченост.


DOWNLOAD FINAL REPORT

DOWNLOAD FINAL REPORT