EN | MK | ES | BG
A A A : + -   |   

Игри

Игри

Predict ќе овозможи креирање и имплементација на интерактивни игри кои ќе содржат различни делови за различни непогоди.

-Ниво за интерактивно учење за подготвеност во случај на пожар.
-Ниво за интерактивно учење за подготвеност во случај на земјотрес.
-Ниво за интерактивно учење за подготвеност во случај на поплава.

Игрите ќе имаат и аудио инструкции и инструкции со текст за помош при играње на Игри за слепи и глуви лица.